Menü

image

„Térségeken átnyúló településrendezési és egységes termelői piackép építő akció”

A projekt célja: Átfogó településrendezési akció, több település részvételével. A projektben résztvevő települések sok közös jellemzővel rendelkeznek. A legnagyobb közös nevező, hogy bár két kistérséghez tartoznak, mindannyian tagjai a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak. A társulás 1996- óta szolgáltat-tájékoztat a nagyaktivitású radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos kutatásokról. Mint látható - majd két évtizedes -, együttműködés alapozza meg az új projekt kivitelezhetőségét.

1. Településrendezéshez, faluszépítéshez, rendkívüli helyzetekben is használható munkagép a gépkatalógusban található JCB 3CX Turbó Powershift ECO kotró-rakodógép és tartozékainak vásárlása. Nem csupán a településeken belüli munkák elvégzéshez nyújt segítséget a projekt, hanem a településeket összekötő útvonalak karbantartása is cél, gondolva az elmúlt tél óriási hóakadályaira. A települések a Mecseken találhatók, a téli időjárás viszontagságai érzékenyen érintik valamennyi tervezett társulásban szereplő önkormányzatot. A Közút munkagépei először a fő útvonalakt tisztítják, ez alatt a Mecseken lévő települések ellátatlanok, gyakran napokra elzártak a külvilágtól, a közszolgáltatásoktól. A gép minden településen olyan feladatokat oldhat meg, amelyekre eddig magas költségeket kellett kifizetni. A munkák kiterjednek a csapadékvíz elvezető árkok tisztításától kezdve a tereprendezésen, közterületek kaszálásán át az utak hótól történő megtisztításáig. A két projektcélt összekapcsolja a mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása, a helyi termékek piacra jutásának elősegítése. A munkagép a mezőgazdasági földutak javításában, az út menti területek rendezésében is nagy segítséget nyújthat. Jelenleg az útpadkák kaszálása nem vagy csak nagyon ritkán történik meg. Kézi erővel szinte lehetetlen valamennyi önkormányzati területet megfelelő állapotban tartani. A parlagfű elleni védekezés, az egységes mini régiókép kialakítása, a kulturált lakóövezet fenntartása szempontjából jelentőség a munkagép közös üzemeltetése.   A gép fedett, zárható helyen tartható a projekt koordinátor, Kővágószőlős Önkormányzata telephelyén lesz tárolva. Működtetése minden településen adott munkára a település feladata.  Szervizelésére közös megállapodást hoznak létre a felek. A gép fenntartásához szükséges a felek közötti részletes megállapodás, és a gép kihasználtságának biztosítása érdekében a bérbeadás feltételeinek kimunkálása. Bérmunkában működtetve a gép csökkentheti a felekre háruló üzemeltetési és fenntartási költséget, biztosítva ezzel e fenntarthatóságot. Ezzel a projektben vásárolt gép nem csak a településeket szolgálhatja, hanem megfelelő /a piaci szintnél alacsonyabb/ bérleti díj fejében bérbe vehető, így lakossági és más önkormányzatok számára az igények kiszolgálása is nagy lehetősége a projektnek.

2. A projekt másik, kisebbik beruházási tétele, 20 db egységes piaci árusító asztal (ponyvával) vásárlása, a helyi termelők, őstermelők, és helyi termékek piaci jelenlétének fokozása és egységesítése érdekében. A beruházásban vásárolni kívánt termékek, a piaci mobil pavilonok az egységes, esztétikus piackép kialakításának elengedhetetlen feltételei. Régóta erős szándék vezérli az önkormányzatokat, hogy olyan feltételeket biztosítsanak a helyi termékek piacra jutásának elősegítéséhez, amely megfelel a mai követelményeknek, esztétikus, elősegíti a kulturált vásárlást, az igényes termékek vevőkhöz történő juttatását.  Az eszközök bérelhetőek és szállíthatóak lesznek. A piacokon megjelenhetnek a mezőgazdasági startmunka produktumai, ezzel biztosítható a végzett tevékenység értéknövelése. Boda és Bakonya községekben több éve végeznek mezőgazdasági termelő tevékenységet a közmunkások. A megtermelt termények értékesítése általában gondot okoz. Ebben segít a helyi piac kialakítása, eljutás a környező települések lakosságához. Mindkét település vállalja a termények piacon történő árusítását. Cserkúton kialakulóban van a helyi termékek megjelenítése. Gasztronómiai napokat szerveznek, ezen megismertetik a helyi táj szabadon termő és feldolgozott kincseit, valamint a helyi ételspecialitásokat. Cserkút község vállalja a helyi termékek felmérését, valamint becsatolását a Mecsekvidék Helyi Egyesület által szervezett helyi termékvédő programba /Mecsek portéka/. Mindkét részcélnál fontos a pontos és gyors információ. Bakonya község ennek áramoltatásában kíván részt vállalni.  Rendezvényeken megjelenhetnek a helyi termékek árusító, ezzel növelhető a két régió ismertsége is

A projektben résztvevő ügyfelek:

  1. 1. Kővágószőlős község Önkormányzata (1357 fő összterület 1820 ha)
  2. 2. Boda község Önkormányzata (464 fő összterület 1542 ha)
  3. 3. Cserkút község Önkormányzata (507 fő összterület 863 ha)
  4. 4. Bakonya község Önkormányzata (382 fő összterület 1503 ha)

Kővágószőlős, Cserkút, Bakonya település 2013 éveleje óta Közös Önkormányzati Hivatalt működtet. Az együttműködés technikai feltételei, e három település esetében adottak. A projekt szervezése és kivitelezése, működtetése és fenntartása e településeken a közös hivatal miatt kezelhetőbb. Mind a négy település 1996 óta tagja a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak. A települések hosszú évek óta ápolják a jó viszonyt, közös rendezvényeik, települések közötti együttműködési megállapodások kötik őket egymáshoz Mindegyik településen fontos gazdasági szempont a turizmus és vendéglátás fejlesztése és fenntartása. Mindegyik volt bányásztelepülés, mindenhol őrzik a bányász hagyományokat. Minden érintett településen fontos bevételi forrás a turizmus és vendéglátás. Ennek fejlesztése az egységes piacképpel, újabb erőforrásokkal gazdagodik. A helyi termékek vonzóbbá tétele nem csak adott településen fontos, hanem a térség vonzerejét is növelheti. A résztvevő települések piacainak fejlesztése az településeken élő termelők árucseréjét is elősegítheti. Bakonya és Boda jelentős mg-i terményfelesleggel rendelkezik a Startmunkában, Kővágószőlős és Cserkút pedig fontos felvevőpiac lehetne.

Az együttműködési projektben résztvevő településeken olyan munkálatok is elvégezhetőek lesznek, amelyek eddig nem, vagy hosszas előkészületek után, külön előre nem tervezett költségek árán volt lehetséges. A gyors és nem túl költséges munkavégzés a településeken élők és a településekre látogatók érdekeit is szolgálja. A projekt környezetvédelemi célokat is szolgál, hiszen a települések vízelvezetési csatornáinak, közterületeinek, földútjainak, a közutak melletti területek karbantartása környezetvédelmi érdek is.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában célként szereplő élhető településhez közelíthetünk, a helyi termékek eladhatósága növekszik, a térségbe látogatók szebb településképet látva kedvet kapnak a visszatéréshez.

A beruházás gazdasági hatásai a nem csak a látható elvégzett munkákból származik. Csökken az önkormányzatok településüzemeltetési kiadása.  A gazdasági eredmények jelentkezhetnek és továbbgyűrűzhetnek más ágazatokba is. A projektből profitálhatnak a turizmus, a vendéglátás, a helyi kistermelők, őstermelők, helyi termékeket előállítók és más vállalkozások képviselői is. A piaci kultúra, a termékek vevőkhöz juttatásának módja meghatározhatja az eladások sikerességét. Növekedhet a kiállított áruk mennyisége, igényesebb helyen igényesebb termékeket lehet eladni, és ebből nem csak az áruk előállítói, hanem a minőségi árut megvásárló végfelhasználók is profitálhatnak.

A tervezett projektben résztvevő települések: Kővágószőlős, Boda, Cserkút és Bakonya együttműködése nem új keletű, hiszen 1996 óta közös információs társulásban vesznek részt, (Nyugat –Mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás), de az a forma nem alkalmas ilyen projektek kivitelezésére. Az újabb, szorosabb együttműködés nem csupán gazdasági, környezetvédelmi hatással jár, hanem olyan társadalmi hatás is van, ami nem fejezhető ki pénzben és nem anyagiasítható. A sikeres együttműködés újabb projekteket vonzhat maga után, újabb ötletek megvalósítása kerülhet előtérbe.


 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

a Kővágószőlős Község Önkormányzata, a Mezőgazdasái és Vidékfejlesztéi Hivatal 1649353223 iratazonosítójú határozatával a 11/2013. (III.5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködésvégrehajtáshoz nyújtandó támogatások jogcímre, 2013.11.29 napján benyújtott 2122707557 azonosító számon nyilvántartott kérelme tárgyában az alábbi helyt adó határozatot hozta:

Kötelezettségvállalás teljes összege: 26 286 000 azaz huszonhatmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint.

Nettó kiadásra jutó támogatási összege 26 286 000, azaz huszonhatmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint.

image


A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

a Cserkút Község Önkormányzata a Mezőgazdasái és Vidékfejlesztéi Hivatal 1649353214 iratazonosítójú, a 11/2013. (III.5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködésvégrehajtáshoz nyújtandó támogatások jogcímre, 2013.11.29 napján benyújtott 2122707557 azonosító számon nyilvántartott kérelme tárgyában az alábbi helyt adó határozatot hozta:

Kötelezettségvállalás teljes összege: 588 000 Ft, azaz ötszáznyolcvannyolcezer forint.

Nettó kiadásra jutó támogatási összege 588 000 Ft, azaz ötszáznyolcvannyolcezer forint.

image


A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

a Bakonya Község Önkormányzata a 11/2013. (III.5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcímre, 2013.11.29. napján benyújtott, 2122709609 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Kötelezettségvállalás teljes összege: 588 000 Ft, azaz ötszáznyolcvannyolcezer forint.

Nettó kiadásra jutó támogatási összeg: 588 000 Ft, azaz ötszáznyolcvannyolcezer forint.

image


 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

a Boda Község Önkormányzata a 11/2013. (III.5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcímre, 2013.11.29. napján benyújtott, 2122707676 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Kötelezettségvállalás teljes összege: 588 000 Ft, azaz ötszáznyolcvannyolcezer forint.

Nettó kiadásra jutó támogatási összeg: 588 000 Ft, azaz ötszáznyolcvannyolcezer forint.

image


 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

a Mecsekvidék Helyi Közösségi Egyesület a 11/2013. (III.5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcímre, 2013.11.29. napján benyújtott, 2122709719 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme tárgyában az alábbi határozatothozta:

Kötelezettségvállalás teljes összege: 381 00 Ft, azaz háromszáznyolcvanegyezer forint.

Nettó kiadásra jutó támogatási összeg: 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.