Menü

Óvodai beíratkozás 2018

.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Kővágószőlősi Óvodába a 2018/19-es nevelési évre a beiratkozás időpontja:

2018. április 25 – 27. (szerda – péntek)

8:00 – 16:00

A beíratás helyszíne:

7673 Kővágószőlős, Rákóczi út 2/a.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A nevelési év 2018. szeptember 1-től, 2019. augusztus 31-ig tart.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltévehogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda a gyermekek hároméves korától, az Alapító Okiratban foglaltak, illetve a Szakértői Bizottság véleménye alapján ellátja azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel együtt nevelhetők.

A beíratáshoz szükséges iratok:

- a gyermek: születési anyakönyvi kivonata, személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,TAJ kártyája

- a szülő: személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 2018. május 11. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

 

A felvételről az óvoda vezetője – az intézményben kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2018. május 30-ig írásban tájékoztatja az érintett szülőket.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §- a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Sághy Krisztina sk.               Dr. Jocskov Annamária sk.

Óvodavezető                                     Jegyző

Kapcsolódó hírek: